De stad Poperinge heeft een voorstel klaar om het zeer diverse verenigingsleven tijdens deze Coronacrisis zowel logistiek als financieel te steunen. De ruime bestaande ondersteuning voor cultuur, jeugd, sport, senioren en carnaval wordt voortgezet en krijgt via Vlaamse middelen 223.878,45 euro extra. Het voorstel gaat nu ter bespreking naar de adviesraden en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van 26 oktober.

De stad Poperinge ondersteunt al jaren op velerlei manieren het zeer gevarieerde verenigingsleven: de huurprijzen van de stadszalen zijn laag, de uitleendienst is gratis en jaarlijks verdeelt de stad een pak werkings- en projectsubsidies.

Tijdens deze Coronacrisis staat dat verenigingsleven echter onder druk. Heel wat verenigingen hebben al maandenlang geen werking en zijn eerder terughoudend om opnieuw activiteiten te organiseren. Tegelijk zijn in het voorbije halfjaar een pak evenementen afgelast die geld in het laadje moesten brengen.

De Vlaamse regering ondersteunt het Poperingse verenigingsleven – meer specifiek binnen de sectoren sport, cultuur, jeugd, senioren en carnaval – met een extra subsidie van 223.878,45 euro, te besteden in 2020 en 2021. Bij de verdeling van die middelen is het schepencollege niet over één nacht ijs gegaan. Er gebeurde een ruime consultatie van de vrijetijdsdiensten en de stad legde tussentijds haar oor te luisteren bij de adviesraden.

Een eerste luik uitgaven behelst de kosten, die de stad maakte, in functie van het verenigingsleven, een totaalpakket van 65.000 euro, waaronder:

* De aankoop en bedeling van gratis startpakketten (gels/papier/signalisatie enz.) waarvan 18.000 euro voor jeugd, 11.000 euro voor cultuur/sport en 1.000 euro om de gratis uitleendienst verder uit te bouwen (met bv. gratis plexischermen);
* De realisatie van vier wateraftappunten (op de sportzones van Reningelst en Proven, in de sporthal en in een kleedkamerblok), goed voor 10.000 euro;
* Extra poetsopdrachten gedurende de voorbije zomer voor o.a. de speelpleinwerkingen en zalen, ingezet voor het verenigingsleven (slechts de helft van de extra kosten wordt hier in rekening gebracht, zijnde 12.500 euro, de stadskas draagt de andere helft);
* Ombouw van jeugdcentrum De Kouter tot een podiumzaal (geschikt voor het verenigingsleven, slechts de helft van de extra kosten wordt hier in rekening gebracht, zijnde 7.500 euro, de stadskas draagt de andere helft);  
* Extra ontsmettingsmateriaal voor stadsinfrastructuur, gehuurd door het verenigingsleven (5.000 euro).
 

Een tweede luik omvat financiële stimuli voor het verenigingsleven waaronder:

* Een korting op de huur van de stadszalen (29.000 euro): gehuurde sportinfrastructuur is de helft goedkoper tijdens het eerste kwartaal van 2021. Cultuur en jeugd verhuren hun zalen aan de helft van de prijs in 2021. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen sport en de andere sectoren omdat de sportsector al opgestart is sinds augustus en de andere sectoren pas met mondjesmaat opstartten of nog niet gestart zijn en mogelijk pas op kruissnelheid komen medio 2021.
Ter info: organisatoren die oorspronkelijk CC Ghybe huurden, maar wegens de Coronamaatregelen dienen uit te wijken naar het jeugdcentrum, betalen slechts het lagere tarief van CC Ghybe. Idem voor wie bv. De Kouter huurde en dient uit te wijken naar de Maeke-Blydezaal.

* Een bonus op de toelage (normaliter 174.385 euro per jaar voor cultuur, jeugd, sport, carnaval en senioren):
- Subsidies voor 2019, uit te betalen in 2020: zijn allemaal voor de 100 procent uitbetaald of worden in oktober uitbetaald;
- Extra Corona-toelage voor alle verenigingen (cultuur, jeugd, sport, carnaval, senioren) met uitbetaling in nov./dec. 2020: 50% van de toelage, uitbetaald in 2020 (87.200 euro);
- Subsidies 2020: ondanks de beperkte werking in 2020 zal de stad de toelagen voor 100 procent uitbetalen in 2021.
- Om tegemoet te komen aan de grote zorgen voor de carnavalsverenigingen (die o.a. loodsen huren enz.) denkt de stad eraan om de acht carnavalsverenigingen, bovenop bovenstaande extra subsidie, in 2021 elk een subsidie van 750 euro uit te betalen.  


* Extra financiële maatregelen:
- Verenigingen, die extra vaste kosten maakten tussen maart en augustus 2020 komen in aanmerking voor een toelage (10.000 euro);
- Verenigingen die in vergelijking met hun reguliere werking extra kosten maken om herop te starten, komen in aanmerking voor een toelage (16.600 euro);
- Er is een subsidiepot voor creatieve/innovatieve/samenwerkingsprojecten (16.000 euro):
·        Procedure:

-      Max. 1 aanvraag per vereniging;

-      Aanvraagformulier ter beschikking (sjabloon);

-      2 oproepen: eerste call met indiendatum tegen uiterlijk 1 dec. 2020, tweede call met indiendatum tegen uiterlijk 1 mei 2021;

-      Projecten/events tussen 1 jan. 2021 en 1 nov. 2021 (in te dienen via eerste of tweede call);

-      Aanvraag wordt samen met advies van betrokken dienst voorgelegd aan schepencollege, uiterlijk 1 maand voor datum. Toelage wordt principieel vastgelegd;

-      Fin. verantwoording gebeurt uiterlijk 3 maanden na het event/project of uiterlijk tegen 15 dec. 2021 in schepencollege (met vastlegging definitieve toelage, gevolgd door uitbetaling).

-      Verplichte return: vermelding stadssteun in alle externe communicatie (o.a. via stadslogo).

·        Inhoudelijke criteria (waaraan het project/event zoveel mogelijk dient te beantwoorden):

-      Overstijgt de reguliere werking van de vereniging;

-      Interdisciplinair is een meerwaarde;

 -      Spreekt een breder publiek aan dan het traditionele doelpubliek van de vereniging;

-      Spreekt kansengroepen aan;

 -      Geeft een (Coronaproof) élan aan het verenigingsleven (in Coronatijden), versterkt het gemeenschapsgevoel (coöperatie primeert op competitie), heeft in die zin een voortrekkers- of voorbeeldfunctie;

 -      Is uniek, innovatief;

-      Permanent (in het aanbod) is een meerwaarde;

 -      Heeft een sterke link met (DNA) Poperinge of de regio;

-      Zou niet geprogrammeerd worden zonder stadssteun.

 Alle bovenstaande tegemoetkomingen zijn uitsluitend bestemd voor het lokale verenigingsleven waarbij een vereniging een groep van uitsluitend vrijwilligers is, door de stad gesubsidieerd via een jaarlijkse werkingstoelage.

Eerstdaags wordt dit voorstel voor advies bezorgd aan de diverse adviesraden (cultuur, jeugd, sport, senioren en carnaval). Op 26 oktober staat het voorstel ter goedkeuring geagendeerd voor de gemeenteraad.