In de gemeenteraad van mei ligt het volgende plan klaar om goedgekeurd te worden.

Lokaal plan voor de ondersteuning van de exitstrategie en de relance van het lokale socio-economische leven na en met Corona

Inleiding
De federale overheid richtte een aantal werkgroepen op om maatregelen uit te werken om de economische impact van de Corona - gezondheidscrisis te milderen en om een exitstrategie uit de huidige beperkende maatregelen uit te werken.
De Vlaamse overheid nam dan weer heel wat maatregelen om de getroffen ondernemingen en sectoren te ondersteunen en stuurde die maatregelen ook al bij of vulde ze aan.
De lokale overheden dienen in eerste instantie de maatregelen van de hogere overheden toe te passen en uit te voeren en waar mogelijk te ondersteunen. De lokale overheden zijn dan weer vaak ook zelf onderhevig aan een aantal maatregelen: zalen mogen niet meer verhuurd worden, het zwembad gesloten, de bib en containerpark aanvankelijk gesloten, heel wat diensten die stil liggen, …
Het is duidelijk dat vooral de federale en Vlaamse overheden de juiste schaalgrootte hebben om gepaste maatregelen met impact te nemen.
Het lokale niveau is hiertoe minder geschikt en beschikt ook over minder diepgaande financiële, fiscale of sociale informatie. Het zullen dan ook vaak symbolische maatregelen zijn, een duwtje in de rug of een schouderklopje als het ware.
Toch zijn er ook lokale maatregelen die een impact kunnen hebben, hetzij ondersteunend, hetzij begeleidend, hetzij aanvullend. De lokale overheid is ook het dichtst geplaatst bij de burger en bij de getroffen handelszaken en ondernemingen. De communicatie zal eenvoudiger en directer zijn.


Verantwoording en krachtlijnen
Sinds de start van de Coronacrisis is heel wat op de lokale besturen afgekomen. Het was en is verleidelijk om mee te stappen in een opbod om ofwel het eerste ofwel het grootste relanceplan op tafel te leggen. In die hectiek lijkt het erop of de normale democratische besluitvorming niet meer van tel is.
De stad Poperinge wil de voeten op de grond houden en besliste om niet in één, twee, drie met een eigen plan af te komen maar de evolutie van deze crisis op te volgen en te evalueren.
Het College van Burgemeester en Schepenen keurde een eerste versie van een lokaal relanceplan principieel goed eind april, stelde het voor en maakte het bekend maar legt het bewust pas ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad van eind mei. Ondertussen konden we in functie van de evolutie van de crisis en van de maatregelen desgevallend nog wat bijsturen. Dat gaf ons ook de tijd om de luisteren naar voorstellen en suggesties. De omstandigheden waren en zijn er helaas niet naar om uitgebreide participatie te kunnen organiseren.
Het plan werd toegelicht tijdens een videovergadering aan het dagelijks bestuur van de Stedelijke Raad voor Lokale Economie, evenals aan de externe leden van de vzw Centrummanagement. De lokale politici namen kennis van de inhoud van het plan tijdens de gemeenteraad van eind april.
Na twee verlengingen van de federale maatregelen was er eind april voor het eerst echt sprake van een exitstrategie en zijn de eerste signalen gekomen (onder voorbehoud) dat winkels en scholen geleidelijk weer zouden opengaan en opstarten. Ondertussen is die heropening een feit, zij het onder voorwaarden.
Ondertussen hebben we ook al wat meer zicht gekregen op de concrete gevolgen voor het bestuur.
Hoewel we nog lang niet kunnen inschatten wat de échte economische gevolgen gaan zijn op middellange en lange termijn, verwachten we toch ook wel een impact op ons lokale bestuur.
Alle bovenvermelde omstandigheden in acht genomen, was het moment dus wel aangebroken om een eigen relanceplan op te maken en voor te stellen.
Eén voorbehoud dient wel gemaakt, namelijk dat we nog niet van elke maatregel nu al de reële financiële waarde of gevolgen hebben kunnen berekenen. Het gaat nog altijd om ramingen!
We hanteren in ons plan de volgende drie krachtlijnen:
1. We willen in de eerste plaats onze lokale economie ondersteunen!
Als deze crisis één iets aantoont, dan is dat het belang van de lokale economie. De nabije winkel biedt hoe dan ook de beste garanties op een goede dienstverlening aan de bevolking. Omdat onze verplaatsingen beperkt werden en onze leefwereld uit voorzichtigheid, betrokkenheid en soms ook schrik een stuk kleiner werd, bleek plots hoe belangrijk het is om ter plaatse aankopen te kunnen doen. Het gaat dan nog enkel om de winkels die open mochten blijven.
Het voorbije decennium had de lokale economie het al niet onder de markt onder invloed van allerhande maatschappelijke evoluties.
Zij die door de maatregelen dienden te sluiten, worden bovendien nu bijkomend met de impact van deze crisis geconfronteerd. De crisis duwt ons met de neus op de feiten: lokaal ondernemen is van belang.
We willen in de eerste plaats dan ook onze ondernemingen, lokale handelaars en horeca een duw in de rug geven. Daar gaat het over. Het gaat dus niet over het éénmalig uitdelen van een cadeau, dat we uiteindelijk allemaal toch zelf mee betalen.


2. De lokale economie opkrikken kan niet zonder de consument. Koop lokaal of DOntquIT!
De eerlijkheid gebiedt van te schrijven dat niet elke inwoner, niet elke consument even hard getroffen wordt door de crisis. Uiteraard ondergaan we allemaal de maatregelen en veel mensen hebben het moeilijk door de psychische gevolgen van deze crisis, maar de financiële impact is niet voor iedereen gelijk. De mensen die door Covid – 19 besmet raakten, werden en worden uiteraard als eerste en het zwaarst getroffen, maar ook mensen die tijdelijk werkloos geworden zijn of zij die misschien hun job zullen verliezen, zijn getroffen. Dit geldt evenwel niet voor iedereen. Sommige inwoners hebben geen financiële impuls nodig, maar we zijn allemaal wel consument en potentiële klant van de lokale winkel.
Welk bedrag we als lokale overheid ook willen injecteren in de lokale economie, het zal evenwel ook altijd voor een stuk symbolisch blijven. Het totale bedrag mag dan wel veel zijn, per gezin of omgerekend per inwoner blijft het beperkt.
En het is en blijft ook de lokale belastingbetaler die er – onrechtstreeks - voor instaat.
Maar het consumentenvertrouwen weer opbouwen, gaat evenwel ook niet zomaar. We willen dan ook een aanzet geven, een duwtje in de rug van de consument. Koop lokaal!


3. We hebben een systeem – de Pop.pas – en willen dan ook niet snel, snel een nieuw gaan uitvinden!
Niet elke winkel maakt gebruik van het bestaande aanbod van de stad Poperinge via het Centrummanagement om het consumentenvertrouwen aan te wakkeren door middel van de Pop.pas en de Pop.kado.
We zijn ons hiervan bewust, net zoals niet elke reden om mee in te stappen even juist of rationeel is.
Maar heel wat argumenten pleiten net wel om uitgerekend nu wel van de Pop.pas en de Pop.kado gebruik te maken:
• Heel wat consumenten kennen het systeem en zijn er mee vertrouwd.
• Een Pop.kado kan perfect hygiënisch geïnd worden zonder contact vanwege de klant. Papieren bonnen kunnen daarentegen bij wijze van uitdrukking “overal gelegen hebben” en zijn minder hygiënisch.
• Nu al vormen 60 handelszaken een sterke basis voor het gebruik van dit systeem.
• Waarom nu nog vlug, vlug een systeem uitvinden, als je er één hebt en dan nog wel volledig in eigen beheer!
• Andere gemeenten lanceerden eerst een plan en een bedrag, maar namen dan nadien contact op met ons om te vragen naar ons systeem van Pop.pas en Pop.kado!
• Een nieuw systeem uitvinden en uitrollen, zal heel wat inspanningen en energie vergen, maar ook veel tijd kosten. Gemeenten waarnaar soms verwezen wordt, waren er wel degelijk al langer mee bezig. Die middelen gebruiken we beter voor het plan zelf. We besparen zo ook aanzienlijk op extra administratie.
• Ook de ondernemer zal aan een nieuw systeem veel werk en opvolging en dus tijd moeten besteden.
• Aan de Pop.pas is ook een communicatiesysteem verbonden, het steunt op acties en marketing én het biedt een aantal individuele functies voor de handelaar.
• De Pop.pas steunt ook op solidariteit. Is het niet in tijden van crisis dat we net het meest de krachten moeten bundelen en solidair moeten zijn?! Wij denken van wel.
• Bovendien is het gebruik van het systeem een stuk duurzamer. Een bon uitgeven, is in enkele weken of maanden voorbij. Met de Pop.pas en Pop.kado kunnen we op langere termijn aan de slag.


Maar we hebben wel oog voor een aantal nadelen. Zo botst het gebruik van de Pop.kado op de kritiek dat die te eenzijdig besteed zou worden. Geïnspireerd door het al of niet verplicht moeten sluiten van de zaak, sluiten we een gentlemen’s agreement af om de andere zaken, een voorsprong van drie maanden te geven in de besteding van de Pop.kado. Het Pop.pas - systeem is geen verplichting, ook niet nadien. Als consument hoef je ook niet noodzakelijk een computer te hebben om het te gebruiken en voor wie vindt dat hij of zij het niet nodig heeft en zijn of haar Pop.kado wil schenken, voorzien we een alternatief.


Een mix van maatregelen
Omdat onze doelstelling in de eerste plaats het ondersteunen van de lokale economie is en bovendien het verbeteren van de veiligheid van de bevolking, kiezen we heel nadrukkelijk voor een mix aan maatregelen! We leggen niet alle eieren in één mand.
Inkomenssteun en economische steun horen thuis bij de Vlaamse en federale overheden.
Wij wedden niet op één paard door het uitdelen van een financiële stimulans maar wij gaan, met bovenstaande krachtlijnen als motivering, voor de volgende maatregelen:
1. Het halveren van de algemene gemeentebelasting bedrijven
In Poperinge is een algemene gemeentebelasting van toepassing op bedrijven van 100 euro per jaar.
We halveren dit bedrag en verminderen dit tot 50,00 euro. Per bedrijf een eerder symbolisch bedrag maar wel een blijk van appreciatie en van ondersteuning voor de waarde van de lokale economie.
Omdat we voor een mix van maatregelen gaan, kiezen we niet voor een volledige kwijtschelding.
Deze maatregel kost de stad geraamd 30.000 euro.


2. Gratis deelname aan de Pop.pas en Pop.kado in 2020 en 2021 voor alle handelszaken, die dit wensen
We bieden een gratis deelname aan de Pop.pas en Pop.kado in 2020 en 2021 aan de huidige deelnemers aan, maar ook aan de ondernemers (handelaars en horeca) die op dit ogenblik nog niet deelnemen. Zij kunnen in 2020 en 2021 gratis aan het systeem deelnemen en hoeven zich nadien niet verplicht te voelen om dit verder te zetten. De voordelen van het systeem zijn in tijden van crisis heel duidelijk. Er kan snel geschakeld worden om een bepaalde getrouwheid ten opzichte van de consument te creëren of te versterken. Er moeten geen nieuwe platformen ontwikkeld worden. Er is geen hoop extra administratie en tijd nodig. We vertrekken van een aanname van 60 nieuwe deelnemers, maar dat kunnen en mogen er ook meer zijn.
Dit betekent concreet:
o Aankoop naar schatting van 60 nieuwe tablets 270*60=16.200 euro
o Licentie 60 huidige deelnemers 3Q = 60*9(mnd)*17= 9.180 euro voor 2020
o 60*6*17= 6.120 euro voor de nieuwe deelnemers in 2020 uitgaande van 60
o 2021: 120(deelnemers)*12(maanden)*17(licentiekost)= 24.480 euro
=55.980 euro geraamd.


3. Financiële stimulansen voor de consument en zo ook voor de ondernemers
3.1 Per verkochte Pop.kado in 2020 geeft de stad 20% extra waarde aan de Pop.kado.
Wie een Pop.kado koopt, krijgt een verhoging van 20%. 100 euro wordt 120 euro.
Dat wil zeggen dat 20% van het totaal verkochte bedrag wordt toegevoegd door de stad en dat vormt zo een rechtstreekse investering in de Poperingse ondernemers.
Raming: 18.000 euro
Deze maatregel treedt in werking per 1/07/2020 en loopt tot 31 december.
Er wordt wel een limiet ingebouwd om eventueel misbruik te voorkomen. De algemene voorwaarden worden in die zin aangepast: één natuurlijk persoon kan nooit meer dan voor 100 euro kadobonnen aankopen per aankoopbeurt en in totaal kan per natuurlijk persoon nooit meer dan voor 500 euro aangekocht worden kaderend in deze actie en gedurende de looptijd van de actie. De identiteitskaart dient bij aankoop aan loket voorgelegd te worden. Bij weigering kan geen toeslag van 20% bekomen worden. Aankopen door rechtspersonen worden individueel besproken en vastgelegd en worden uitsluitend afgehandeld met factuur. De korting voor aankopen op factuur bedraagt eveneens 20% maar kan in gelijk wel geval nooit meer dan 125 euro bedragen gedurende de looptijd van de actie.


3.2 Een verhoging van het aantal winstkansen en winnaars met de Pop.pas
In het huidige systeem is er elke week een winnaar met de Pop.pas die 250 euro wint. Dit vertegenwoordigt een budget van 13.000 euro per jaar. Dit bedrag wordt verdubbeld voor de komende jaren tot 26.000 euro per jaar aan rechtstreekse winnaars. Er worden meer winnaars in meer winkels uitgeloot.
Voor 2020 en 2021 komt dit op 52.000 euro extra Pop.kado’s die in de lokale economie zullen worden besteed. Hiervan werd al 26.000 euro gebudgetteerd in Centrummanagement.


3.3 Elk gezin een Pop.kado van 20 euro
Daarnaast wordt de koopkracht van elk gezin verhoogd met 20 euro in de vorm van een Pop.kado. Dit bedrag gaat rechtstreeks naar de deelnemende ondernemers. Het zal aan de ondernemers zijn om creatief om te springen met dit gegeven en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen hun bon komen besteden bij hen. De kadobon zal 6 maanden geldig zijn om een snelle besteding te bewerkstelligen. De bonnen zullen niet verlengd worden.
Er zijn 8445 gezinnen in Poperinge. 8445 * 20= 168.900 euro.


Je hoeft geen computer te hebben om van dit aanbod gebruik te maken. Het volstaat je Pop.kado ter betaling aan te bieden en je Pop.pas bij te hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat de handelaar graag zijn klant zal willen helpen in deze moeilijke tijden.
Voor wie de Pop.kado om welke reden dan ook niet wil gebruiken, voorzien we een inzamelpunt en schenken we die ingeleverde Pop.kado’s aan mensen die een extra financieel duwtje kunnen gebruiken. De sociale dienst zal hiervoor een systeem op poten zetten.


4. De veiligheid van de bevolking verhogen
Als we de lokale economie (en het socio – culturele leven, zie verder) weer op gang willen brengen, dan moet de inwoner / consument vertrouwen hebben dat dit op een veilige manier kan gebeuren.
Momenteel lopen er heel wat initiatieven om mondmaskers ter beschikking te stellen aan de bevolking.
Poperinge stapte hierop in en doet dit via een groepsaankoop op regionaal niveau maar desgevallend vullen we met lokale initiatieven nog aan.
We stemmen af op de maatregelen, zoals aangekondigd door de Nationale Veiligheidsraad en werken mee aan de uitvoering ervan maar we stellen ook zelf aan elke inwoner één gratis maar herbruikbaar mondmasker ter beschikking via een gezamenlijke aankoop op het niveau van de Westhoek. De stad organiseert de verdeling via een bedeling huis aan huis met vrijwilligers. We voorzien ook in een reserve voor verloren of beschadigde exemplaren.
Geraamde kostprijs +- 40.000 euro.
We zullen uiteraard ook gebruik maken van het trekkingsrecht van de Provincie West – Vlaanderen (+- 20.000 euro).
Bij een lokaal ondernemer kocht de stad ook drie autonoom werkende wasbakjes voor het veilig wassen van de handen aan de stadsloketten. Het is een proefproject dat als voorbeeld kan dienen voor andere locaties, instellingen of bedrijven. Kostprijs proefproject: 2.500 euro.


5. Andere maatregelen
5.1 Socio – culturele leven en toerisme en horeca stimuleren
5.1.1 Evenementen hebben een belangrijke impact op en bieden een grote meerwaarde aan de lokale samenleving.
Veel activiteiten worden georganiseerd door onze verenigingen. Deze activiteiten brengen volk op de been wat goed is voor de horeca.
Vandaar dat we onze verenigingen niet in de kou willen laten staan:
• Alle verenigingen behouden minstens hun subsidie die ze voor het werkingsjaar 2019 uitbetaald kregen. Voor 2020 zullen ze minder georganiseerd hebben door de coronamaatregelen, maar om die reden gaan we die subsidies niet verminderen. Ze blijven op niveau.
• De vereniging die van plan was een evenement te organiseren dezer dagen en hiervoor een nominale subsidie kreeg van de stad, mag en kan dit niet doen. Er zijn bijgevolg soms al kosten gemaakt. Wij zullen toch 50% van de voorziene, nominale subsidies uitbetalen, zodat de organisatoren dit kunnen gebruiken als startkapitaal voor de volgende editie. Raming: 30.000 euro


5.1.2. Bovendien werken de diensten toerisme en lokale economie gezamenlijk een promotiecampagne uit voor onze stad om onze toeristische troeven en de horeca in de verf te zetten.
Indien het toerisme vooral binnenlands zal zijn omwille van de internationale impact van de crisis en de diverse maatregelen, dan biedt onze regio een uitstekende uitvalsbasis hiervoor.
Geraamde kostprijs: 30.000 euro


5.1.3 De terrasbelasting wordt vanaf 2021 niet onmiddellijk weer voor het volle tarief ingevoerd. In 2021 zal slechts 50% verschuldigd zijn, in 2022 75% en in 2023 zal het normale tarief weer van toepassing zijn.
Geraamde kostprijs: 14.000 euro


5.1.4 Door allerhande creatieve projecten en events uit te werken hopen we de bevolking een zinvolle vrije tijd te kunnen bieden. Mensen op een verantwoorde manier ‘uit hun kot’ halen, kan ook belangrijk zijn om de horeca in Poperinge te ondersteunen.
Zo kan een reuzegroot terras op de Grote Markt met respect voor de social distancing de Poperingenaar toch wat terrasplezier bieden. Een alternatieve braderie, fiets – en wandelzoektochten, een activiteit met kunst en poëzie in Watou, mini – concerten, … het zijn enkele voorbeelden van wat mogelijk is.
Via het Centrummanagement zal ook onderzocht worden én een engagement aangegaan worden om een actie specifiek voor de horeca uit te werken. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een horecabon (restaurants) of een verbruikspas (cafés) en via een wedstrijdformule, waar elke horecazaak in betrokken wordt. Dit moet evenwel nog verder overlegd worden met de sector om tot een haalbaar en voor alle partijen effectief project te komen.
Aan de deelnemende restaurants zal volgend jaar ook geen bijdrage gevraagd worden voor de uitgave van een boekje over de hopscheutenhappening. De diensten vrije tijd, lokale economie en integrale veiligheid maken de komende weken volop werk van dit pakket aan maatregelen.
We dienen een dossier in voor provinciale co – financiering. De geraamde kostprijs kon vooralsnog niet geraamd worden.


5.1.5 Het stadsbestuur maakt versneld werk van de parkeerpas voor de klanten van de Poperingse hotels, die in de centrumzone gelegen zijn. Het biedt een service aan de hotelgast en zet het positieve imago van Poperinge als hoofdstad van het goede leven kracht bij.


5.2 In de kijker zetten van de kleinhandel en KMO
Het Centrummanagement ondersteunt samen met Popshop een gerichte online mediacampagne voor de Poperingse handelszaken. In groepjes worden door een Poperings reclamebureau filmpjes gemaakt die het lokaal kopen promoten.
Geraamde kostprijs: 800,00 euro excl. BTW per filmpje. De kosten voor promotie en verspreiding via sociale media werden nog niet geraamd.
Bedrijven die door de Covid – 19 crisis eveneens de activiteiten moesten staken maar geen horeca of kleinhandel zijn, kunnen we eveneens ondersteunen via promotie. Dit kan met dergelijke filmpjes of met een andere publicatie.
Wat hadden we al beslist?
- Geen terrasbelasting innen in 2020 (19.000 euro)
- Opschorten betalend parkeren en retributiecontroles (2mnd = 20.000 euro) tot en met de week na heropstart
- 2e kwartaal geen innames openbaar domein (6.250 euro)
- 50% vrijstelling abonnementen vrijdagmarkt (14.750 euro)
- Verlenging abonnementen zwembad: financiële impact nog niet bekend.
Samen: 60.000 euro
Hoe zal dit gefinancierd worden?
Naast de voorgestelde relancemaatregelen die hierboven werden opgesomd, zorgt de Coronacrisis binnen de stedelijke financiën voor enerzijds extra kosten (bv. beschermingsmateriaal woonzorgcentrum, ICT voorzieningen voor medewerkers, …) maar anderzijds ook voor heel wat minder gebudgetteerde inkomsten (sluiting zwembad, sluiting hopmuseum, kosteloze annulatie zaalreservaties,…).
De voorgestelde relancemaatregelen samen met de negatieve effecten van de Coronacrisis op de financiën van de Stad worden per eind april 2020 geschat op meer dan 500.000 euro.
Veel geld, maar we willen de Poperingenaars geruststellen. Onze Stad is financieel gezond en dit komt nu meer dan ooit van pas. De financiering van dit alles voorzien we vanuit volgende principes:
• We voorzien omwille van de crisis hoe dan ook GEEN belastingverhoging voor de burgers of bedrijven, wel integendeel. We zetten binnen de maatregelen in op lastenverlaging voor bedrijven en koopkrachtverhoging
• We zoeken uitsluitend oplossingen binnen de eigen budgetten. Een oefening die op detailniveau zal gebeuren bij de voorziene budgetwijziging in mei/juni 2020. Ondertussen gaan we ook steeds beter zicht krijgen op de diverse gevolgen of de vooruitzichten voor komende maanden.
• De huidige omstandigheden zorgen voor minder uitgaven, gespreid over de diverse diensten (werkingskosten, energiekosten,…). We proberen dit correct in kaart te brengen de komende weken en maanden.
• Een aantal voorziene projecten of evenementen uit het meerjarenplan zullen door de maatregelen bijgestuurd worden of een andere timing kennen.
• Heel wat van de relancemaatregelen zijn in de praktijk ook gespreid over de budgetjaren 2020-2021.
Inwerkingtreding
De maatregelen worden vanaf 1 juli uitgerold, maar niet vooraleer ook de horeca mag openen! Op die manier is het voor iedereen gelijk.
Heel wat projecten en maatregelen zijn overigens niet noodzakelijk gebonden aan een concrete datum maar worden zo spoedig als mogelijk uitgewerkt.


Conclusie:
We houden de werkwijze simpel en proberen zo eenduidig mogelijk en met de vertrouwde instrumenten te werken. Hierdoor maken we misschien wat minder onderscheid maar hoeven we geen broodnodige tijd, middelen en mensen te investeren in die oefeningen, die met de lokale instrumenten die we hebben, toch nooit perfect zullen zijn.
De stad Poperinge legt dan ook een algemeen relanceplan op tafel dat concreet en vlug uitvoerbaar is, dat berust op bestaande en gekende systemen, dat steunt op een mix van maatregelen en niet onnodig geld uitdeelt, ter waarde van in totaal meer dan 500.000 euro.
Ondertussen zal de stad Poperinge nog dit jaar verder werk maken van een nieuw actieplan lokale economie 3.0 dat op een langere termijn een economische visie op de kleinhandel en horeca zal omzetten in concrete acties. Hiertoe wordt in eerste instantie werk gemaakt van de vorming van één sterk economisch agentschap.