Nieuws uit de GR van Februari 2020

24-02-2020

Bibliotheek
De gemeenteraad keurde het collectieplan 2020-2022 van de bibliotheek goed. De bibliotheek wil inzetten op de verdere uitbouw van een actuele, nette en aantrekkelijker gepresenteerde basiscollectie voor de Poperingse burgers, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren, ouderen en laaggeletterden. Daarnaast wil men de bibliotheek op digitaal vlak op de kaart zetten, door het verzekeren van de toegang voor de burger tot digitale collecties zoals Gopress Kiosk (online krantenkiosk), maar ook door extra digitale tools voor de keuze van boeken als Mijn Leestipper en Bieblo. Daarnaast keurde de raad ook enkele wijzigingen aan het bibliotheekreglement goed, enerzijds naar aanleiding van de overgang naar een nieuw eengemaakt bibliotheeksysteem en anderzijds naar aanleiding van wijzigingen in de openingsuren van de uitleenposten. Met de transitie naar buurtsalons in de deelgemeenten kiest de bib voor een vraaggerichte in plaats van aanbodgerichte werking, met minder vaste openingsuren en meer flexilibiliteit.

 
Oprichting afdeling dans
De gemeenteraad besliste een aanvraag in te dienen voor de oprichting van een afdeling dans binnen de stedelijke kunstacademie. Het domein ‘dans’ is het enige domein dat nog niet in Poperinge aangeboden wordt. Nochtans staat de samenwerking over de kunstdisciplines heen centraal in het artistiek pedagogisch project van de academie. Dans is complementair met de andere aangeboden disciplines en breidt de artistieke mogelijkheden sterk uit. Omliggende academies bieden dit domein nog niet aan. De opstart van een afdeling dans is ook een meerwaarde vanwege de democratische en laagdrempelige prijs van een opleiding in het deeltijds kunstonderwijs, zeker voor jongeren. Voor de realisatie van een dansklas dient de stad te investeren in een balletvloer, mobiele spiegel en balletbar.

Samenwerking wonen - welzijn
Buurtwerk is, sinds de oprichting van het buurthuis in de Bellewijk, al jaren actief in Poperinge. Met dit project streeft het OCMW naar het verhogen van de leefbaarheid en het creëren van een warme samenleving in de wijk. OCMW en stad Poperinge willen het samenleven in sociale woonwijken in Poperinge verder preventief ondersteunen. De gemeenteraad keurde een samenwerkingsprotocol en afsprakennota rond wonen en welzijn goed met als partners het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW),  sociale huisvestings-maatschappij De Mandel, Habito en OCMW Poperinge. Via het protocol proberen de partners nauwer samen te werken, financiële drempels voor het huren van een sociale woning weg te werken en een proactieve dienst– en hulpverlening te voorzien.

Motie vervoersplan NMBS
De NMBS werkt momenteel aan het vervoersplan 2020-2023 en wil onder meer de stiptheid verbeteren en de klanttevredenheid verhogen. In dit kader lopen nog enkele studies in de provincie West-Vlaanderen, rekening houdend met de op sommige locaties beperkte infrastructuur. De provincieraad keurde in december 2019 hierover een motie goed. De gemeenteraad besliste om zelf ook enkele knelpunten specifiek voor Poperinge aan te kaarten. De stad verzoekt de NMBS om een tweede spoor langs de spoorlijn 69 aan te leggen of dit alleszins concreet te onderzoeken, volwaardig deel te nemen aan de opmaak van een masterplan voor de opwaardering van de stationsomgeving in Poperinge, de perrons te moderniseren (met bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid voor personen met een beperking), de dienstverlening aan de stationsloketten op lange termijn te behouden en de stationsparking langs de Nieuwstraat met enkele tientallen parkeerplaatsen uit te breiden.

Belastingen en retributies
De gemeenteraad wijzigde het retributiereglement betreffende het ontlenen van stedelijke verkeerssignalisatie en het belastingreglement betreffende de inname van een openbare weg of plaats. De belastingen en retributies kunnen geraadpleegd worden via de stedelijke website op www.poperinge.be .

Verlegging voetweg 64
Het college van burgemeester en schepenen kreeg een verzoek voor het plaatselijk verleggen van voetweg 64 langs de Douvieweg. Deze voetweg is niet meer zichtbaar, maar loopt dwars doorheen een hoeve in de Douvieweg en omliggende landbouwpercelen. De gemeenteraad hechtte principieel goedkeuring aan het verleggen van voetweg 64 van het kruispunt met voetweg 69 tot het kruispunt met de Stoppelweg naar de ruimingsstrook ten zuiden van de Warandebeek.  Na het openbaar onderzoek van 30 dagen dient het dossier opnieuw te worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Straatnaamgeving
Langs de Douvieweg in Watou ter hoogte van de Moenaardestraat komen 7 nieuwe woningen. Naast de aanleg van wegenis en riolering in het kader van de ontsluiting van de woningen, is ook de aanleg van een nieuwe parking met 15 parkeerplaatsen voorzien. Het Brennepark is bereikbaar via 2 toegangen (zijwegen van de Douvieweg) De eerste toegangsweg heeft geen aparte naam. In de tweede toegangsweg voorziet De Mandel vijf woningen, deze toegangsweg krijgt ook de naam Douvieweg. De gemeenteraad stelde de straatnaam ‘Mézièreplein’, voor de nieuwe straat en parking, principieel vast. Deze naam verwijst naar de contacten tussen Watou en de Franse gemeente Mézières. Een definitieve beslissing door de raad zal volgen na openbaar onderzoek en na advies van de culturele raad.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.